Activiteiten, Berichten

Sport & Spel voor Jongerenmet NAH in Vijfheerenlanden

 

Stichting Multisport Leerdam en Stichting NAH-Vraagwijzer gaan, met ondersteuning van Team Sportservice, samenwerken en starten in 2023 met een nieuwe activiteit S

port & Spel in Leerdam. De activiteit is bedoeld voor jongvolwassen met NAH in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar. De activiteit is voor jongvolwassenen die moeite hebben met prikkelverwerking en/of moeilijk zelfstandig kunnen sporten binnen het aanwezige reguliere sportaanbod.

De activiteit vindt 1x in de twee weken plaats op woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur in de gymzaal van de Lingebolder aan de Koningin Emmalaan 84 in Leerdam.

 

De 1e bijeenkomst is op  woensdagavond 11 januari van 19.00 – 20.00 uur in de gymzaal Lingebolder aan de Koningin Emmalaan 84 in Leerdam

Iedere twee weken in de even weken, behalve in de schoolvakanties. Kosten € 2,00 per keer of € 35,00 per jaar

Doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in beweging te komen, de jongeren onderling met elkaar in contact te brengen (lotgenotencontact), lichamelijk en mentaal te activeren en plezier te hebben. Heb je door je hersenletsel een lichamelijke beperking en ben je rolstoelafhankelijk of gebruik je een rollator of een stok? Ook dan ben je van harte welkom.

Het programma draait gedurende het reguliere sportseizoen en we gaan uit van 21 bijeenkomsten. In de zomermaanden vindt de activiteit plaats op het Glaspark in Leerdam en in de wintermaanden in de gymzaal van De Lingebolder in Leerdam. De groep zal starten met maximaal 15 deelnemers en kan afhankelijk van de belastbaarheid van de deelnemers, t.z.t. worden uitgebreid.

De activiteit wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Lokaal Sportakkoord gemeente Vijfheerenlanden.

Voor informatie, vragen en om je aan te melden kun je contact opnemen met Emma Susan van de Berg, projectleidster Jongeren met NAH, door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-23832135.

 

Berichten, Blog

Informatiebulletin NAH-Netwerk Vianen

Middels dit informatiebulletin wil het NAH-Netwerk Vianen u informeren over de interdisciplinaire samenwerking gericht op mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in Vianen. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de interdisciplinaire behandeling voor de patiëntengroep met Niet-Aangeboren Hersenletsel. 

Het NAH-Netwerk Vianen is een samenwerkingsverband van diverse disciplines in Vianen, Hoef en Haag, Zijderveld, Everdingen, Hagestein en Lexmond op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). NAH is een verzamelnaam voor hersenaandoeningen zoals: herseninfarct, hersenbloeding, hersentrauma, hersentumor, hersenvliesontsteking, cerebrale infectie, whiplash, Covid-19, zuurstof te kort bij hartstilstand, operatie of bijna verdrinking. De leden/disciplines van het NAH-Netwerk Vianen zijn actief op de volgende domeinen als gevolg van het opgelopen hersenletsel: fysiek, cognitief, communicatief, emotioneel, sociaal functioneren en welzijn. De leden van het NAH-Netwerk Vianen hebben een convenant ondertekend waarin afspraken en verplichtingen zijn vastgelegd. 

Doel
Het doel van het NAH-Netwerk Vianen is om de kwaliteit van zorg voor de NAH-patiënten te verbeteren. Daarbij is de samenwerking gericht op een effectieve manier van zorg leveren aan een groeiende groep patiënten binnen onze samenleving. De huidige trend binnen de zorg is dat er een verschuiving plaatsvindt van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg. Daarnaast sluit deze kwaliteitsverbetering aan bij de wensen van onder andere de CVA-ketenzorg waarin men zoekt naar gespecialiseerde zorgverlening in de 1e lijnszorg. Mede daarom menen wij een betere aansluiting op de 2e lijnszorg te kunnen verzorgen. Binnen de ketenzorg van het St. Antonius Ziekenhuis, het Diaconessenhuis en het UMC Utrecht zou de samenwerking een belangrijke ketenpartner kunnen zijn.

Het doel willen wij realiseren door middel van:

 • de interdisciplinaire samenwerking met de 1e en 2e lijnszorg in de regio en Welzijn Vianen te verbeteren en te waarborgen;
 • het versterken van de samenwerkingsverbanden zoals Wel Thuis Vianen, De Hoogstraat, UMCU, St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Diaconessen ziekenhuis in Utrecht en lidmaatschap van het MNNU (Multi NAH Netwerk Utrecht);
 • s.m. met de cliënt vaststellen van de te behalen doelen en het opstellen van een behandelplan;
 • het betrekken van de mantelzorger in het behandeltraject;
 • een voortdurende afstemming met alle betrokken zorgverleners over de voortgang van het behandelplan;
 • aandacht voor het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • het 1x per jaar organiseren van een multidisciplinaire bijeenkomst op inhoudelijk niveau en om te netwerken.

 Disciplines
Op dit moment zijn de volgende disciplines in het NAH-Netwerk vertegenwoordigd:

 • Ambulante begeleiding
 • Ergotherapie
 • Geriatrie Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Neurologie verpleegkunde
 • Wijkverpleging

Zorgprofessionals en inwoners kunnen bij het NAH-Netwerk terecht voor (door)verwijzing, informatie, voorlichting, advies en ondersteuning voor de lichamelijke en fysieke gevolgen en de impact van NAH op het dagelijks leven.

De via de mail ontvangen aanvragen worden in 1e instantie door de neurologie verpleegkundige gelezen en zij kijkt vervolgens of het een (door)verwijzing is voor de 1e of 2e lijnszorg of een aanvraag voor ambulante begeleiding.

Naar aanleiding van een aanvraag voor (door)verwijzing voor de 1e en of de 2e lijnszorg zal de neurologie verpleegkundige eerst een intakegesprek voeren met de cliënt. Vervolgens zal de neurologie verpleegkundige alle domeinen op zowel fysiek, cognitief, emotioneel, communicatie en sociaal functioneren in kaart brengen en worden in overleg met de cliënt doelen gesteld. Er wordt gekeken welke disciplines daarbij noodzakelijk zijn en iedere discipline start, op zijn/haar vakgebied,  vervolgens de behandeling. Er zal voortdurend afstemming plaats vinden tussen de betrokken zorgverleners. Dit vindt plaats middels Siilo en/of fysiek overleg.

Uiteraard blijft het ook mogelijk om (door)verwijzingen rechtstreeks te sturen naar een andere behandelaar binnen of buiten het NAH-Netwerk Vianen.

Contactgegevens
U kunt contact opnemen met het NAH-Netwerk Vianen door een bericht te sturen naar NAHnetwerkvianen@gmail.com en wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

NAH-Netwerk Vianen

Activiteiten, Berichten

Informatiebijeenkomst voor Jongeren met NAH in Gorinchem

Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert op vrijdag 20 januari 2023 een informatiebijeenkomst voor jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar.

Wijkcentrum Rozenobel

Dukatenplein 2

Gorinchem

van 19.00 – 21.00 uur

aanmelden is verplicht!

Tijdens deze informatiebijeenkomst willen wij met de jongeren in gesprek gaan over waar jullie naar op zoek zijn, wat jullie wensen zijn op het gebied van bewegen – sport – spel, maar ook naar de wensen voor vrijetijdsbesteding.

N.a.v. de informatiebijeenkomst willen wij in 2023 een 6-tal bijeenkomsten organiseren voor jongeren met NAH in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar. De activiteiten zijn voor jongeren die moeite hebben met prikkelverwerking en/of moeilijk zelfstandig kunnen sporten binnen het aanwezige reguliere sportaanbod en op zoek zijn naar vrijetijdsbesteding.

Doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in beweging te komen, de jongeren onderling met elkaar in contact te brengen (lotgenotencontact), lichamelijk en mentaal te activeren en plezier te hebben. Maar ook om elkaar in een prikkelarme omgeving te ontmoeten, om activiteiten te organiseren en thema’s te bespreken, eventueel met een gastspreker.

Heb je door je hersenletsel een lichamelijke beperking en ben je rolstoelafhankelijk of gebruik je een rollator of een stok? Ook dan ben je van harte welkom.

De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Gorinchem

in kader van ‘het stimuleren van actieve (sport)beoefening door specifieke doelgroepen

Ben je voor vervoer afhankelijk van je begeleider, verzorgers, ouder, vriend/partner o.i.d? Wij regelen een ruimte met koffie/thee waar zij tijdens de bijeenkomst kunnen wachten en niet op en neer hoeven te rijden.

Vooor informatie en vragen kun je contact opnemen met Emma Susan van de Berg, projectleidster Jongeren met NAH, door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-23832135.

Om je aan te melden kun je de link in de bijgevoegde Flyer gebruiken.

Activiteiten, Blog

Lotgenotencontact sport&spel in Leerdam

Vanaf 01-01-2023 starten wij in samenwerking met Stichting Multisport Leerdam twee wekelijks de activiteit Sport & Spel in Leerdam voor jongvolwassen met NAH in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar. De activiteit is bedoeld voor jongvolwassenen die moeite hebben met prikkelverwerking en/of moeilijk zelfstandig kunnen sporten binnen het aanwezige reguliere sportaanbod.

Doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in beweging te komen, de jongeren onderling met elkaar in contact te brengen (lotgenoten), lichamelijk en mentaal te activeren en plezier te hebben.

Het programma draait gedurende het reguliere sportseizoen en we gaan uit van 41 bijeenkomsten. In de zomermaanden vindt de activiteit plaats in het Glaspark in Leerdam en in de wintermaanden op een binnen locatie (nog niet bekend). De tijden zijn 1x in de 2 weken op maandagavond van 19.00 – 20.00 uur. Startdatum is nog niet bekend. We vragen een eigen bijdrage van € 1,50 per bijeenkomst. De groep zal starten met maximaal 15 deelnemers en kan afhankelijk van de belastbaarheid van de deelnemers, t.z.t. worden uitgebreid.

De activiteit wordt mogelijk gemaakt door subsidie van Team Sportservice Utrecht.

Voor informatie, vragen en om je aan te melden kun je contact opnemen met Emma Susan van de Berg, projectleidster Jongeren met NAH, door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-23832135.

Activiteiten, Blog

Lotgenotencontact is Goud Waard!

Uit onderzoek blijkt dat iedere geïnvesteerde euro in alle vormen van lotgenotencontact een bedrag van € 4,50 aan besparing op zorgkosten oplevert. Lotgenotencontact is goud waard!

Patiëntenorganisaties, patiënten en gespreksleiders weten het allang: lotgenotencontact is waardevol! De kwaliteit van leven van deelnemers stijgt er met sprongen door. Dat is niet alleen een gevoel; we kunnen dat dankzij een onderzoek van PGOsupprt zelfs in cijfers uitdrukken.

Uit interviews, literatuuronderzoek en spiegelgesprekken met vergelijkbare initiatieven voor lotgenotencontact, blijkt dat lotgenotencontact in het algemeen lijdt tot:

 • toename van kwaliteit van leven (voor deelnemers en naasten)
 • verbeterde financiële positie (voor deelnemers)
 • minder verzuin/hogere productiviteit (voor werkgevers)
 • snellere diagnose, korter zorgproces (kostenbesparing zorgverzekeraars)
 • minder kosten Wmo en uitkeringen, meer vrijwilligers (gemeenten)

Al met al een duidelijke win win situatie voor alle betrokkenen!

De kern van lotgenotencontact is dat je mag zijn wie je bent met alle gevolgen die passen bij de aandoening en behandeling, waarbij deze ‘eigenaardigheden’ herkend worden door anderen.

Lotgenotencontact onderscheidt zich op verschillende punten van contacten met professionals en/of informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het is de enige vorm van uitwisseling waarbij mensen door contact met ervaringsdeskundigen nieuwe kennis en attituden opdoen en ontwikkelen, die hen helpen met de gevolgen van NAH om te gaan.

De gastvrouwen/heren zijn ervaringsdeskundigen of mantelzorgers van NAH-getroffenen en weten uit eigen ervaring wat het is om NAH te hebben. De ervaringsdeskundigheid groeit tijdens een lotgenotencontact door uitwisseling van kennis en ervaringen met de bezoekers en vrijwilligers.

Bijzonder ten opzichte van steun geboden door buitenstaanders is het onderlinge begrip en (h)erkenning en niet onbelangrijk een luisterend oor. Je hoeft je niet te verdedigen of tekst en uitleg te geven. Lotgenoten bagatelliseren de gevolgen en blijvende, vaak onzichtbare, beperkingen minder snel en kunnen getroffenen en/of de mantelzorgers helpen hun ervaringen te accepteren.

Op dit moment organiseren wij geen lotgenotenbijeenkomsten. Heeft u als bezoeker of gemeente of welzijnsorganisatie interesse om een lotgenotenbijeenkomst te organiseren voor NAH-getroffenen? Neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar Lies Bonsang NAH-coördinator telefoon 06-15091924.

 

Activiteiten, Blog

Flyer cursus ‘Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid’

Stichting NAH-Vraagwijzer start op 9 september in Leerdam met de cursus ‘Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid’.

De cursus is bedoeld voor enthousiaste mensen met NAH en mantelzorgers van NAH-getroffenen die klaar zijn voor een volgende stap in hun ervaring met NAH in de leeftijdscategorie 18 – 65 jaar.

Voor algemene informatie cursus ‘Inzet NAH-ervaringseskundigheid’ klik op cursusinformatie.

Voor het doel van de cursus, de criteria om deel te kunnen nemen aan de cursus en wat wij van de cursisten verwachten klik hier.

De info-sheet met inhoudelijke informatie over de cursus ‘Inzet NAH-ervaringsdeskundigheid’ is hier te  downloaden

Berichten

Nieuwe theatergroep Hersenkronkels

Stichting NAH-Vraagwijzer is in gesprek met Paul Raterman, productieleider van de theatergroep Hersenkronkels. NAH-Vraagwijzer wil heel graag deze theatergroep met hun 1e voorstelling ‘Thuis begint het pas’ in november naar Vianen halen. Het doel van deze theatergroep is om de gevolgen van Niet-aangeboren hersenletsel bij een breed publiek onder de aandacht te brengen en de NAH-Vraagwijzer biedt de theatergroep graag een podium in de gemeente Vijfheerenlanden.

De theatergroep Hersenkronkels bestaat uit mensen die getroffen zijn door Niet-aangeboren Hersenletsel én zijn opgeleide en gecertificeerde ambassadeurs van de patientenvereniging Hersenletsel. De theatergroep wordt mogelijk gemaakt door Stichting Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland.

Tijdens de voorstelling staan de persoonlijke verhalen van de deelnemers centraal en zij hebben geen van allen . Het is een veilige manier om de vaak vervelende ervaringen met Niet-aangeboren hersenletsel om te zetten in een positieve ervaring. Het publiek krijgt te horen en te zien wat het betekent om met de gevolgen van Niet-aangeboren hersenletsel te moeten leven. Maar ook wat de impact en de gevolgen zijn van NAH in het dagelijks leven.

De voorstelling is bedoeld voor eenieder die met en voor de NAH-zorgvrager werkzaam is, maar zeker ook voor de NAH-getroffenen en hun naasten, familie, vrienden en kennissen.

Het duurt nog even voordat het november is, echter om een dergelijke voorstelling te kunnen organiseren kan je niet vroeg genoeg starten met de voorbereiding. Heeft u interesse om de voorstelling bij te wonen en wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsberichten service op onze website en u wordt automatisch op de hoogte gehouden van alle berichten welke wij op onze website plaatsen.

In de laatste nieuwsbrief van Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland staat een interview met Paul Raterman (productieleider) en Monique van der Stoep (één van de spelers). Het interview is hier te lezen

 

Berichten, Blog

Brochure: Hersenletsel en re-integratie naar werk

Na hersenletsel kan re-integratie naar werk een lastig traject zijn. Met soms grote persoonlijke gevolgen. Doelgroepgerichte en vroegtijdige informatie helpt. Gelukkig is er nu een handige en overzichtelijke brochure; ‘Hersenletsel en re-integratie naar werk’. Deze brochure helpt mensen met hersenletsel en hun naasten op weg met tips en belangrijke informatie. Informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!”.

In deze brochure krijg je op een makkelijke en informatieve manier een tiental tips, waarmee je goed op weg geholpen wordt in jouw re-integratieproces. Het gaat dan bijvoorbeeld om tips die te maken hebben met je rechten en plichten maar ook over de financiële gevolgen en hoe je goed voor jezelf moet zorgen in het gehele proces.

De brochure is met ondersteuning van het Ministerie van VWS ontwikkeld door de Hersenstichting, Patiëntenvereniging hersenletsel.nl, de Breinlijn, wegwijzer-hersenletsel.nl, Casemanagement Hersenletsel en de Hersenletsel Alliantie.

De brochure is hier te downloaden Brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk.04-2022.

Voor vragen of informatie n.a.v. deze brochure neem contact met ons op door een mailtje te sturen info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar Lies Bonsang NAH-coördinator telefoon 06-15091924.

Berichten, Blog

Workshop: hoe om te gaan met NAH-cliënten

Je gaat het pas zien als je het door hebt!

NAH-Vraagwijzer geeft workshops met het thema ‘hoe om te gaan met NAH-cliënten’. Of het nu gaat om cliënten of om werknemers of om vrijwilligers, mensen die getroffen zijn door Niet-aangeboren hersenletsel hebben bijna allemaal, als gevolg van het hersenletsel, in meer of mindere mate te maken met onzichtbare cognitieve gevolgen. Het kan gaan om overprikkeling, chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, afasie, problemen met oriëntatie, initiatief nemen etc.

NAH-Vraagwijzer geeft een workshop over de oorzaken en de mogelijke gevolgen van NAH, maar ook hoe je het beste in gesprek kunt gaan met iemand die getroffen is door NAH en met welke omgevingsfactoren je rekening dient te houden. We staan ook stil bij de do’s en dont’s.

Deze training is geschikt voor eenieder die werkzaam is in de zorg en werkt met NAH-getroffenen. Maar ook voor werknemers van het UWV, POH-ers, arbodiensten, wijkverpleegkundigen, clientondersteuners e.d. die in hun werk niet dagelijks te maken hebben met NAH-getroffenen, maar hier wel meer over willen weten om de client nog beter van dienst te kunnen zijn.

Voor meer informatie over deze workshop klik hier.

Heeft u belangstelling in deze workshop en wilt u meer informatie over de mogelijkheden en de kosten? Stuur dan een mailtje naar info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar Lies Bonsang 06-15091924.

Berichten, Blogs NAH

Blogs over NAH? Wat is NAH?

Ik ga vanaf vandaag met enige regelmaat blogs schrijven en publiceren op mijn website over mijn ervaringen als NAH-coordinator, maar ook als ervaringsdeskundige op het gebied van NAH. Waarom blogs schrijven over NAH?

Ik werk inmiddels ruim 6 jaar als NAH-coordinator en nog steeds merk ik dagelijks dat NAH niet of nauwelijks bekend is, laat staan dat men weet wat de (on)zichtbare gevolgen zijn en hoe met NAH-getroffenen te moeten omgaan. Ik wil door over mijn ervaringen als NAH-coordinator te schrijven meer aandacht te vragen voor Niet-aangeboren hersenletsel en dat een ieder die hier niet of nauwelijks mee bekend is inzicht te geven over de gevolgen en de impact van NAH in het dagelijks leven. Maar ook om een beeld te geven hoe het is om van de een op de andere dag met NAH te moeten dealen.

Ik zal regelmatig gastschrijvers, NAH-getroffenen en mantelzorgers van NAH-getroffenen, uitnodigen om een blog te schrijven over hun ervaringen.

Deze 1e blog gaat over de definitie van NAH, de oorzaken en de omvang van deze groep getroffen mensen in cijfers. Doorgaan met het lezen van “Blogs over NAH? Wat is NAH?”