Berichten, Blog

WEL OF GEEN NIEUWE ARBEIDSOVEREENKOMST NA RE-INTEGRATIE

Re-integratieplicht werkgever

Als goed werkgever bent u uiteraard op de hoogte van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). In deze wet staat vermeld dat u als werkgever verplicht bent om twee jaar lang te proberen een arbeidsongeschikte werknemer weer aan het werk te krijgen, in de eigen functie, een aangepast functie of mogelijk zelfs bij een andere werkgever (het zogenaamde tweede spoor). Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid moet u als werkgever het loon (gedeeltelijk) door betalen en kunt u de werknemer niet ontslaan wegens ziekte.

Uiterlijk aan het einde van het tweede ziektejaar toetst het UWV bij de zogenaamde aanvraag WIA, of u als werkgever wel voldoende hebt gedaan aan re-integratie. Als dat niet het geval is, dan loopt u het risico dat de periode van 2 jaar wordt verlengd met maximaal een jaar, de zogenaamde loonsanctie, met alle gevolgen van dien. Dat betekent maximaal een extra jaar van re-integratie, doorbetalen van loon en het dienstverband niet kunnen beëindigen wegens ziekte.

Als blijkt dat u als werkgever wel voldoende heeft gedaan aan re-integratie en de werknemer ook weer gedeeltelijk of volledig aan het werk is na twee jaar ziekte, is een belangrijke vraag: wat te doen met de bestaande arbeidsovereenkomst? Immers, vaak werkt de werknemer minder uren dan oorspronkelijk en kan het zijn dat er sprake is van aangepaste werkzaamheden zodat de bestaande arbeidsovereenkomst niet meer juist is op die onderwerpen. 

Wel of niet een nieuwe arbeidsovereenkomst?

De vraag is of het verstandig is om de arbeidsovereenkomst aan te passen en dus een nieuw contract aan te bieden voor minder uren, eventueel een andere functie en een andere omschrijving van de werkzaamheden. Een nieuw contract geeft voor de werkgever ook zekerheid omdat voor de uren waar de werknemer niet meer voor kan werken, een vervanger kan worden geregeld of een andere oplossing kan worden gevonden zonder dat de werknemer die uren mogelijk later weer kan opeisen.

Om een aantal redenen kan het verstandig zijn om hiertoe niet te snel over te gaan na 2 jaar ziekte.  Als de werknemer na 2 jaar ziekte namelijk alsnog weer volledig uit zou vallen door dezelfde klachten, dan geldt namelijk de regel dat er dan niet weer een wachttijd van twee jaar geldt, tenzij de aangepaste werkzaamheden de “nieuw bedongen arbeid” c.q. functie is geworden. Dan valt de werknemer namelijk met klachten uit in die nieuw bedongen arbeid/functie. Als er geen sprake is van nieuw bedongen arbeid, valt de werknemer dus feitelijk weer uit in zijn oorspronkelijke werkzaamheden en functie en hoeft er niet weer een periode van 2 jaar te volgen om de werknemer weer te re-integreren.

Vanwege deze omstandigheid is het raadzaam om na 2 jaar ziekte niet te snel de uren en/of de functie van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst aan de nieuwe situatie aan te passen om te voorkomen dat u weer 2 jaar lang loon moet doorbetalen en de werknemer moet re-integreren. Dat kan niet oneindig lang duren overigens, omdat in de rechtspraak ook is uitgemaakt dat na bepaalde tijd en onder bepaalde omstandigheden, een werknemer erop mag vertrouwen dat de aangepaste werkzaamheden en uren, alsnog stilzwijgend de nieuw bedongen arbeid/functie is geworden en er toch weer een nieuwe periode van 2 jaar volgt.

 

Berichten, Blog

Richtlijn ‘NAH en werk”

De richtlijn ‘NAH en werk’ is geschreven voor een ieder die te maken heeft/krijgt met terugkeer naar werk van een NAH-getroffene. Met name is de richtlijn van belang voor de NAH-getroffene zelf en daarnaast voor werkgevers, collega’s, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, jobcoaches, revalidatieartsen, ergotherapeuten en ieder die meer wil weten over NAH en terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Met deze richtlijn wordt aandacht gevraagd voor de zo belangrijke (h)erkenning en begrip wat het voor de NAH-getroffenen betekent om in deze maatschappij met NAH dagelijks te moeten functioneren.

De richtlijn is hier  te downloaden.

Heeft u na het lezen van de richtlijn nog vragen of wilt u advies of ondersteuning van de NAH-coordinator stuur dan een mail naar info@nahvraagwijzer.nl

 

Activiteiten, Blog

JONGEREN HUN TALENTEN LATEN ONTDEKKEN

De gemeente Vijfheerenlanden start een proef van twee jaar met de maatschappelijke diensttijd (MDT) en is op zoek naar jongeren. Het Rijk biedt gemeenten de kans om hiermee te experimenteren. Daarvoor is het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opgezet. Tijdens deze MDT doen jongeren van 16-27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op. De doelgroep is breed. Denk bijvoorbeeld aan thuiszitters, net afgestudeerd of jongeren met een beperking. Bij verschillende organisaties zullen ze zich inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten. Dit kan jongeren helpen bij een keuze voor een studie of baan. Daarom is het van belang dat ze tijdens MDT bij verschillende organisaties aan de slag kunnen.

De maatschappelijke diensttijd heeft als doel dat jongeren hun talenten ontdekken. Wie ben ik, wat vind ik leuk en waarvoor wil ik mij inzetten? Tijdens de maatschappelijke diensttijd doen jongeren van 16-27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op.

De doelgroep is breed. Denk bijvoorbeeld aan thuiszitters, net afgestudeerden of jongeren met een beperking. Zij gaan zich bij verschillende organisaties inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten. Dit kan jongeren helpen bij de keuze voor een studie of baan. Daarom is het belangrijk dat ze tijdens de maatschappelijke diensttijd bij verschillende organisaties aan de slag kunnen. En daarnaast moet het natuurlijk ook een heel erg leuk programma worden.

De gemeente Vijfheerenlanden wil hier graag aan meedoen en richt daarom voor de duur van twee jaar een proeftuin in. Vanaf 1 oktober 2019 start een jongerenwerker van SamenDoen met de MDT.  In deze groep kunnen 15 personen geplaatst worden. Ook enthousiast geworden? Weet jij iemand die hiervoor in aanmerking komt of ben je een jongeren die mee wil doen? Meld je aan bij

Saskia Smeenk, mailadres ssmeenk@samendoen.expert, mobiel 06-51246866.

Voor meer achtergrondinformatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-diensttijd/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maatschappelijke-diensttijd of google op maatschappelijke diensttijd.

 

Berichten, Blog

Arbeidsparticipatie voor (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Iedereen telt en doet mee!

De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en de DeWolfPact en de Buzinezzclub gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zich weer onderdeel van de maatschappij voelen door passend werk voor hen te vinden. De Buzinezzclub is een sociale onderneming die kansarme (jong) volwassenen tussen de 18 en 35 jaar middels een intensief programma de kans biedt om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. DeWolfPact levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de zorg in Nederland, met name op het terrein waar kwaliteit, huisvesting, zorg en behandeling elkaar raken. Doorgaan met het lezen van “Arbeidsparticipatie voor (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel”

Berichten, Blog

De impacht van NAH op de werkvloer

Jaarlijks zijn er naar schatting 30.000 mensen die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oplopen en na enige tijd weer de arbeidsmarkt op willen maar niet altijd kunnen. Een deel slaagt erin om met begeleiding te re-integreren, maar loopt in het traject tegen verschillende obstakels aan. Enerzijds vanwege de gevolgen die NAH met zich meebrengt. Anderzijds doordat er weinig rekening wordt gehouden met deze groep door een gebrek aan kennis bij buitenstaanders. Voor het overige deel geldt dat zij niet altijd even goed in beeld zijn bij de instanties, die hen weer aan het werk zouden zien of proberen te helpen, hierdoor lijkt een terugkeer naar de arbeidsmarkt een brug te ver. Doorgaan met het lezen van “De impacht van NAH op de werkvloer”