Privacyverklaring NAH-Vraagwijzer

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, ook verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Stichting NAH-Vraagwijzer i.o. gevestigd te Dordrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55327958.

Persoonsgegevens

  • Doel van verwerking. Wij gebruiken de door u opgegeven persoonsgegevens om met u te communiceren en om u te informeren. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt omdat u deelneemt aan een van onze bijeenkomsten/activiteiten, gebruiken wij die gegevens uitsluitend daarvoor.

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt in kader van ambulante begeleiding door de NAH-coördinator, gebruiken wij die gegevens uitsluitend daarvoor.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor wij deze van u hebben ontvangen en bewaren deze zolang dit relevant is voor de uitvoering en organisatie van onze activiteiten of in kader van persoonlijke ambulante begeleiding.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar de NAH-Vraagwijzer stuurt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te beantwoorden.

–      Verwerken persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor het doel dat u daarvoor heeft aangegeven en                  verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig achten.

  • Wanneer u e-mail of andere berichten naar de NAH-Vraagwijzer stuurt, is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij.
  • Verstrekking aan derden. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

–      Verwerken beeldmateriaal. Persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal wordt door ons uitsluitend gebruikt nadat wij daar van u schriftelijke              toestemming voor hebben ontvangen. In overleg met u bewaren wij dit beeldmateriaal voor de periode van maximaal 1 jaar.

–      Verwerken gegevens ten behoeve van statistieken. Bij het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het maken van statistieken, maken wij          altijd gebruik van geanonimiseerde gegevens.

–      Beveiliging. We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens                    kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging           te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de                      garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden gedigitaliseerd en bewaard in een versleuteld bestand. De fysieke documenten worden daarna vernietigd binnen 2 maanden nadat die documenten door ons ontvangen zijn.

  • Websites van derden. De privacyverklaring van de NAH-Vraagwijzer is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.
  • Rechten betrokkenen. Wij respecteren uw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen: door een mail te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl of telefonisch 06-15091924.
  • Autoriteit Persoonsgegevens. Als er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens en in onderling overleg komt er geen oplossing is het mogelijk op grond van de privacywetgeving een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Vragen en feedback. Regelmatig wordt gecontroleerd of BONSANG Advies aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit beleid of over uw persoonsgegevens welke zijn vastgelegd, kunt u contact opnemen met de coördinator door een mail te sturen naar info@bonsang.info.
  • Inwerkingtreding. Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen op deze website, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2020