Activiteiten, Berichten

Sport & Spel voor Jongerenmet NAH in Vijfheerenlanden

 

Stichting Multisport Leerdam en Stichting NAH-Vraagwijzer gaan, met ondersteuning van Team Sportservice, samenwerken en starten in 2023 met een nieuwe activiteit S

port & Spel in Leerdam. De activiteit is bedoeld voor jongvolwassen met NAH in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar. De activiteit is voor jongvolwassenen die moeite hebben met prikkelverwerking en/of moeilijk zelfstandig kunnen sporten binnen het aanwezige reguliere sportaanbod.

De activiteit vindt 1x in de twee weken plaats op woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur in de gymzaal van de Lingebolder aan de Koningin Emmalaan 84 in Leerdam.

 

De 1e bijeenkomst is op  woensdagavond 11 januari van 19.00 – 20.00 uur in de gymzaal Lingebolder aan de Koningin Emmalaan 84 in Leerdam

Iedere twee weken in de even weken, behalve in de schoolvakanties. Kosten € 2,00 per keer of € 35,00 per jaar

Doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in beweging te komen, de jongeren onderling met elkaar in contact te brengen (lotgenotencontact), lichamelijk en mentaal te activeren en plezier te hebben. Heb je door je hersenletsel een lichamelijke beperking en ben je rolstoelafhankelijk of gebruik je een rollator of een stok? Ook dan ben je van harte welkom.

Het programma draait gedurende het reguliere sportseizoen en we gaan uit van 21 bijeenkomsten. In de zomermaanden vindt de activiteit plaats op het Glaspark in Leerdam en in de wintermaanden in de gymzaal van De Lingebolder in Leerdam. De groep zal starten met maximaal 15 deelnemers en kan afhankelijk van de belastbaarheid van de deelnemers, t.z.t. worden uitgebreid.

De activiteit wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Lokaal Sportakkoord gemeente Vijfheerenlanden.

Voor informatie, vragen en om je aan te melden kun je contact opnemen met Emma Susan van de Berg, projectleidster Jongeren met NAH, door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-23832135.

 

Berichten, Blog

Informatiebulletin NAH-Netwerk Vianen

Middels dit informatiebulletin wil het NAH-Netwerk Vianen u informeren over de interdisciplinaire samenwerking gericht op mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in Vianen. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de interdisciplinaire behandeling voor de patiëntengroep met Niet-Aangeboren Hersenletsel. 

Het NAH-Netwerk Vianen is een samenwerkingsverband van diverse disciplines in Vianen, Hoef en Haag, Zijderveld, Everdingen, Hagestein en Lexmond op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). NAH is een verzamelnaam voor hersenaandoeningen zoals: herseninfarct, hersenbloeding, hersentrauma, hersentumor, hersenvliesontsteking, cerebrale infectie, whiplash, Covid-19, zuurstof te kort bij hartstilstand, operatie of bijna verdrinking. De leden/disciplines van het NAH-Netwerk Vianen zijn actief op de volgende domeinen als gevolg van het opgelopen hersenletsel: fysiek, cognitief, communicatief, emotioneel, sociaal functioneren en welzijn. De leden van het NAH-Netwerk Vianen hebben een convenant ondertekend waarin afspraken en verplichtingen zijn vastgelegd. 

Doel
Het doel van het NAH-Netwerk Vianen is om de kwaliteit van zorg voor de NAH-patiënten te verbeteren. Daarbij is de samenwerking gericht op een effectieve manier van zorg leveren aan een groeiende groep patiënten binnen onze samenleving. De huidige trend binnen de zorg is dat er een verschuiving plaatsvindt van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg. Daarnaast sluit deze kwaliteitsverbetering aan bij de wensen van onder andere de CVA-ketenzorg waarin men zoekt naar gespecialiseerde zorgverlening in de 1e lijnszorg. Mede daarom menen wij een betere aansluiting op de 2e lijnszorg te kunnen verzorgen. Binnen de ketenzorg van het St. Antonius Ziekenhuis, het Diaconessenhuis en het UMC Utrecht zou de samenwerking een belangrijke ketenpartner kunnen zijn.

Het doel willen wij realiseren door middel van:

 • de interdisciplinaire samenwerking met de 1e en 2e lijnszorg in de regio en Welzijn Vianen te verbeteren en te waarborgen;
 • het versterken van de samenwerkingsverbanden zoals Wel Thuis Vianen, De Hoogstraat, UMCU, St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Diaconessen ziekenhuis in Utrecht en lidmaatschap van het MNNU (Multi NAH Netwerk Utrecht);
 • s.m. met de cliënt vaststellen van de te behalen doelen en het opstellen van een behandelplan;
 • het betrekken van de mantelzorger in het behandeltraject;
 • een voortdurende afstemming met alle betrokken zorgverleners over de voortgang van het behandelplan;
 • aandacht voor het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • het 1x per jaar organiseren van een multidisciplinaire bijeenkomst op inhoudelijk niveau en om te netwerken.

 Disciplines
Op dit moment zijn de volgende disciplines in het NAH-Netwerk vertegenwoordigd:

 • Ambulante begeleiding
 • Ergotherapie
 • Geriatrie Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Neurologie verpleegkunde
 • Wijkverpleging

Zorgprofessionals en inwoners kunnen bij het NAH-Netwerk terecht voor (door)verwijzing, informatie, voorlichting, advies en ondersteuning voor de lichamelijke en fysieke gevolgen en de impact van NAH op het dagelijks leven.

De via de mail ontvangen aanvragen worden in 1e instantie door de neurologie verpleegkundige gelezen en zij kijkt vervolgens of het een (door)verwijzing is voor de 1e of 2e lijnszorg of een aanvraag voor ambulante begeleiding.

Naar aanleiding van een aanvraag voor (door)verwijzing voor de 1e en of de 2e lijnszorg zal de neurologie verpleegkundige eerst een intakegesprek voeren met de cliënt. Vervolgens zal de neurologie verpleegkundige alle domeinen op zowel fysiek, cognitief, emotioneel, communicatie en sociaal functioneren in kaart brengen en worden in overleg met de cliënt doelen gesteld. Er wordt gekeken welke disciplines daarbij noodzakelijk zijn en iedere discipline start, op zijn/haar vakgebied,  vervolgens de behandeling. Er zal voortdurend afstemming plaats vinden tussen de betrokken zorgverleners. Dit vindt plaats middels Siilo en/of fysiek overleg.

Uiteraard blijft het ook mogelijk om (door)verwijzingen rechtstreeks te sturen naar een andere behandelaar binnen of buiten het NAH-Netwerk Vianen.

Contactgegevens
U kunt contact opnemen met het NAH-Netwerk Vianen door een bericht te sturen naar NAHnetwerkvianen@gmail.com en wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

NAH-Netwerk Vianen

Activiteiten, Berichten

Informatiebijeenkomst voor Jongeren met NAH in Gorinchem

Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert op vrijdag 20 januari 2023 een informatiebijeenkomst voor jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar.

Wijkcentrum Rozenobel

Dukatenplein 2

Gorinchem

van 19.00 – 21.00 uur

aanmelden is verplicht!

Tijdens deze informatiebijeenkomst willen wij met de jongeren in gesprek gaan over waar jullie naar op zoek zijn, wat jullie wensen zijn op het gebied van bewegen – sport – spel, maar ook naar de wensen voor vrijetijdsbesteding.

N.a.v. de informatiebijeenkomst willen wij in 2023 een 6-tal bijeenkomsten organiseren voor jongeren met NAH in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar. De activiteiten zijn voor jongeren die moeite hebben met prikkelverwerking en/of moeilijk zelfstandig kunnen sporten binnen het aanwezige reguliere sportaanbod en op zoek zijn naar vrijetijdsbesteding.

Doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in beweging te komen, de jongeren onderling met elkaar in contact te brengen (lotgenotencontact), lichamelijk en mentaal te activeren en plezier te hebben. Maar ook om elkaar in een prikkelarme omgeving te ontmoeten, om activiteiten te organiseren en thema’s te bespreken, eventueel met een gastspreker.

Heb je door je hersenletsel een lichamelijke beperking en ben je rolstoelafhankelijk of gebruik je een rollator of een stok? Ook dan ben je van harte welkom.

De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Gorinchem

in kader van ‘het stimuleren van actieve (sport)beoefening door specifieke doelgroepen

Ben je voor vervoer afhankelijk van je begeleider, verzorgers, ouder, vriend/partner o.i.d? Wij regelen een ruimte met koffie/thee waar zij tijdens de bijeenkomst kunnen wachten en niet op en neer hoeven te rijden.

Vooor informatie en vragen kun je contact opnemen met Emma Susan van de Berg, projectleidster Jongeren met NAH, door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-23832135.

Om je aan te melden kun je de link in de bijgevoegde Flyer gebruiken.

Activiteiten, Blog

Lotgenotencontact sport&spel in Leerdam

Vanaf 01-01-2023 starten wij in samenwerking met Stichting Multisport Leerdam twee wekelijks de activiteit Sport & Spel in Leerdam voor jongvolwassen met NAH in de leeftijdscategorie 18 – 35 jaar. De activiteit is bedoeld voor jongvolwassenen die moeite hebben met prikkelverwerking en/of moeilijk zelfstandig kunnen sporten binnen het aanwezige reguliere sportaanbod.

Doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in beweging te komen, de jongeren onderling met elkaar in contact te brengen (lotgenoten), lichamelijk en mentaal te activeren en plezier te hebben.

Het programma draait gedurende het reguliere sportseizoen en we gaan uit van 41 bijeenkomsten. In de zomermaanden vindt de activiteit plaats in het Glaspark in Leerdam en in de wintermaanden op een binnen locatie (nog niet bekend). De tijden zijn 1x in de 2 weken op maandagavond van 19.00 – 20.00 uur. Startdatum is nog niet bekend. We vragen een eigen bijdrage van € 1,50 per bijeenkomst. De groep zal starten met maximaal 15 deelnemers en kan afhankelijk van de belastbaarheid van de deelnemers, t.z.t. worden uitgebreid.

De activiteit wordt mogelijk gemaakt door subsidie van Team Sportservice Utrecht.

Voor informatie, vragen en om je aan te melden kun je contact opnemen met Emma Susan van de Berg, projectleidster Jongeren met NAH, door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar 06-23832135.

Activiteiten, Blog

Lotgenotencontact is Goud Waard!

Uit onderzoek blijkt dat iedere geïnvesteerde euro in alle vormen van lotgenotencontact een bedrag van € 4,50 aan besparing op zorgkosten oplevert. Lotgenotencontact is goud waard!

Patiëntenorganisaties, patiënten en gespreksleiders weten het allang: lotgenotencontact is waardevol! De kwaliteit van leven van deelnemers stijgt er met sprongen door. Dat is niet alleen een gevoel; we kunnen dat dankzij een onderzoek van PGOsupprt zelfs in cijfers uitdrukken.

Uit interviews, literatuuronderzoek en spiegelgesprekken met vergelijkbare initiatieven voor lotgenotencontact, blijkt dat lotgenotencontact in het algemeen lijdt tot:

 • toename van kwaliteit van leven (voor deelnemers en naasten)
 • verbeterde financiële positie (voor deelnemers)
 • minder verzuin/hogere productiviteit (voor werkgevers)
 • snellere diagnose, korter zorgproces (kostenbesparing zorgverzekeraars)
 • minder kosten Wmo en uitkeringen, meer vrijwilligers (gemeenten)

Al met al een duidelijke win win situatie voor alle betrokkenen!

De kern van lotgenotencontact is dat je mag zijn wie je bent met alle gevolgen die passen bij de aandoening en behandeling, waarbij deze ‘eigenaardigheden’ herkend worden door anderen.

Lotgenotencontact onderscheidt zich op verschillende punten van contacten met professionals en/of informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het is de enige vorm van uitwisseling waarbij mensen door contact met ervaringsdeskundigen nieuwe kennis en attituden opdoen en ontwikkelen, die hen helpen met de gevolgen van NAH om te gaan.

De gastvrouwen/heren zijn ervaringsdeskundigen of mantelzorgers van NAH-getroffenen en weten uit eigen ervaring wat het is om NAH te hebben. De ervaringsdeskundigheid groeit tijdens een lotgenotencontact door uitwisseling van kennis en ervaringen met de bezoekers en vrijwilligers.

Bijzonder ten opzichte van steun geboden door buitenstaanders is het onderlinge begrip en (h)erkenning en niet onbelangrijk een luisterend oor. Je hoeft je niet te verdedigen of tekst en uitleg te geven. Lotgenoten bagatelliseren de gevolgen en blijvende, vaak onzichtbare, beperkingen minder snel en kunnen getroffenen en/of de mantelzorgers helpen hun ervaringen te accepteren.

Op dit moment organiseren wij geen lotgenotenbijeenkomsten. Heeft u als bezoeker of gemeente of welzijnsorganisatie interesse om een lotgenotenbijeenkomst te organiseren voor NAH-getroffenen? Neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl of bellen kan ook naar Lies Bonsang NAH-coördinator telefoon 06-15091924.

 

Berichten, Diensten NAH-Vraagwijzer

Vertrouwenspersoon

Als gecertificeerd en geregistreerd (beroepenregister) vertrouwenspersoon werk ik met werkgevers, werknemers en met particulieren (privéaangelegenheden).

Als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon kan ik je helpen als je te maken hebt met:
– ongewenste omgangsvormen
– integriteitsvraagstukken

 

Je kunt mij benaderen op moment dat je, volgens jouw normen en waarden, te maken krijgt met ongewenst omgangsvormen (seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld waaronder intimidatie) en of bij misstanden en schending van integriteit al dan niet binnen een organisatie.

Voordat je besluit om officieel een klacht in te dienen bij je werkgever/opdrachtgever/organisatie heb je de mogelijkheid om aan mij je verhaal te vertellen en we kunnen samen sparren over mogelijke vervolgstappen (de informele route). We kunnen samen de mogelijkheden verkennen om tot een oplossing te komen, wat de consequenties zijn en de voor- en nadelen in kaart brengen. Jij bepaalt en jij behoudt de regie, of je na het sparren wel of geen klacht wil indienen conform de van toepassing zijnde klachtenregeling van de desbetreffende organisatie. Ook dan kan ik je in het proces begeleiden.

Als vertrouwenspersoon heb ik geheimhoudingsplicht, behalve als er sprake is van een strafbaar feit of misstand. Op moment dat er sprake is van een misstand heb ik als vertrouwenspersoon een meldingsplicht.

Geheimhoudingsplicht houdt in dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn. De gesprekken worden niet gedeeld met anderen, alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming kan informatie gedeeld worden met anderen.

Tevens kan er sprake zijn van intern verschoningsrecht, mits dit schriftelijk met de directie is overeengekomen en of in reglementen is vastgelegd. Dit houdt in dat ik niet verplicht ben om mededelingen te doen over datgene dat mij als vertrouwenspersoon is toevertrouwd. De gesprekken worden dan ook niet met de directie, leidinggevenden of derden gedeeld. Tenzij er sprake is van een misdrijf.

Wat doet de vertrouwenspersoon wel?         

 • Zorgt voor adequate opvang van medewerkers die ongewenst gedrag ervaren.
 • Biedt een luisterend oor.
 • Kijkt eerst met de melder naar een oplossing in de informele sfeer.
 • Bespreekt met de melder welke andere opties er zijn.
 • Staat naast en steunt de melder.
 • Kan een melder ook wijzen op andere hulpverlenende instanties of zorgprofessionals.
 • Heeft geheimhoudingsplicht.

Wat een vertrouwenspersoon niet?

 • Klachten onderzoeken.
 • Gesprekken of problemen overnemen van de melder.
 • Bemiddeling of mediation.
 • Hoor en wederhoor.
 • Actief deelnemen aan gesprekken met anderen dan de melder.
 • Getuigenissen afnemen.
 • Vragen/klachten beantwoorden over vrije dagen, cao, salaris, beleid, conflicten en privéproblemen

Voor de folder van vertrouwenspersoon klik hier en voor meer informatie over de rol/functie van vertrouwenspersoon klik hier.

Voor een eerste kennismakingsafspraak neem contact met mij op door een mailtje te sturen naar info@bonsang.info of bellen kan ook naar 06-15091924. Ik informeer je dan gelijk over de kosten en de werkwijze.

Blog

Nieuw logo en nieuwe folder

Stichting NAH-Vraagwijzer gaat haar diensten en werkgebied uitbreiden. Dit is het moment om het logo en de folder te vernieuwen. Het logo en de folder is vernieuwd in samenwerking met Nancy Bastiaansen Photography & media.

NAH-vraagwijzer folder

Berichten, Blog

Gemeentelijke minimaregelingen

In mijn werk als ambulant begeleidster voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel merk ik steeds vaker dat deze groep mensen niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de minimaregelingen van hun gemeenten.

Iedere gemeente heeft onder andere de belangrijke taak om te zorgen dat inwoners die het zelf (even) financieel niet redden te ondersteunen met extra financiële ondersteuning in de vorm van minimaregelingen. Iedere gemeente heeft zijn eigen minimaregelingen, hier zijn door de overheid geen vastgestelde richtlijnen voor opgesteld.

Inwoners die een uitkering ontvangen via de sociale dienst worden vaak via nieuwsbrieven over de minimaregelingen geïnformeerd en kunnen met hulp van de medewerkers van de SD de minimaregelingen aanvragen. Ook inwoners welke in beeld zijn vanwege het gemeentelijke minimabeleid of in de schuldhulpverlening zitten zijn in beeld en worden geïnformeerd c.q. geholpen met het aanvragen van de minimaregelingen. Echter de inwoners met alleen een AOW-uitkering al dan niet aangevuld met een klein ouderdomspensioentje of inwoners met een WW- of ZW- of WAO/WIA-uitkering via het UWV zijn niet in beeld bij de gemeente en worden door de gemeente niet geïnformeerd en zijn vaak niet op de hoogte van de minimaregelingen.

Indien het netto-inkomen lager ligt dan 120% of 130% (afhankelijk van de door de gemeente gestelde normering) van het voor de desbetreffende persoon geldende bijstandsnorm, afhankelijk van de persoonlijke situatie (onder andere leeftijd, wel/geen thuiswonende kinderen, alleenstaand, gehuwd, AOW-gerechtigde leeftijd), dan kan hij/zij in aanmerking komen voor deze minimaregelingen. Informatie en het aanvragen van deze minimaregelingen zijn te vinden op de website van de sociale dienst van de gemeente.

Voor uitgebreide informatie over de minimaregelingen zie de de bijlage.

 

Activiteiten, Blog

Gastlessen Mbo-studenten over Niet Aangeboren Hersenletsel

Aanvraag ontvangen om aan Mbo-studenten voor de opleiding Verzorgenden IG en Verpleegkunde niveau 4 tijdens het studiejaar 2022 – 2023 acht gastlessen te verzorgen over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De gastlessen worden gegeven voor het keuzedeel NAH en de studenten werken aan de kerntaak en werkprocessen welke gekoppeld is aan het kwaliteitsdossier voor genoemde opleiding.

De rode draad tijdens de gastlessen is de verdieping van benodigde kennis en vaardigheden om deze specifieke doelgroep mensen met NAH te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Thema’s welke tijdens de gastlessen aan de orde komen zijn onder andere:

 • de gevolgen en impact van NAH in het dagelijks leven;
 • hoe om te gaan en te communiceren met een NAH-cliënt;
 • wat is overprikkeling;
 • onzichtbare gevolgen;
 • casus uit de praktijk over het belang van samenwerking met diverse zorgprofessionals.

Wij kunnen ook voor Uw organisatie/opleiding gastlessen of voorlichtingsbijeenkomsten over Niet Aangeboren Hersenletsel verzorgen. Geïnteresseerd en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een afspraak door een mailtje te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl en wij nemen contact met u op om een en ander verder te bespreken.

Berichten, Blog

Annulering theatervoorstelling

Helaas heeft de Stichting Hersenletsel regio Zuid-Holland besloten de voorstelling ‘Thuis begint het pas’ van theatergroep ‘Hersenkronkels’ te annuleren. Zij zullen op donderdag 17 november dus niet in Vianen spelen. Wij betreuren deze gang van zaken. De inmiddels aangekochte kaarten zullen wij restitueren. Wij wensen de theatergroep alsnog succes met hun voorstelling.