Berichten, Blog

Informatiebulletin NAH-Netwerk Vianen

Middels dit informatiebulletin wil het NAH-Netwerk Vianen u informeren over de interdisciplinaire samenwerking gericht op mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in Vianen. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de interdisciplinaire behandeling voor de patiëntengroep met Niet-Aangeboren Hersenletsel. 

Het NAH-Netwerk Vianen is een samenwerkingsverband van diverse disciplines in Vianen, Hoef en Haag, Zijderveld, Everdingen, Hagestein en Lexmond op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). NAH is een verzamelnaam voor hersenaandoeningen zoals: herseninfarct, hersenbloeding, hersentrauma, hersentumor, hersenvliesontsteking, cerebrale infectie, whiplash, Covid-19, zuurstof te kort bij hartstilstand, operatie of bijna verdrinking. De leden/disciplines van het NAH-Netwerk Vianen zijn actief op de volgende domeinen als gevolg van het opgelopen hersenletsel: fysiek, cognitief, communicatief, emotioneel, sociaal functioneren en welzijn. De leden van het NAH-Netwerk Vianen hebben een convenant ondertekend waarin afspraken en verplichtingen zijn vastgelegd. 

Doel
Het doel van het NAH-Netwerk Vianen is om de kwaliteit van zorg voor de NAH-patiënten te verbeteren. Daarbij is de samenwerking gericht op een effectieve manier van zorg leveren aan een groeiende groep patiënten binnen onze samenleving. De huidige trend binnen de zorg is dat er een verschuiving plaatsvindt van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg. Daarnaast sluit deze kwaliteitsverbetering aan bij de wensen van onder andere de CVA-ketenzorg waarin men zoekt naar gespecialiseerde zorgverlening in de 1e lijnszorg. Mede daarom menen wij een betere aansluiting op de 2e lijnszorg te kunnen verzorgen. Binnen de ketenzorg van het St. Antonius Ziekenhuis, het Diaconessenhuis en het UMC Utrecht zou de samenwerking een belangrijke ketenpartner kunnen zijn.

Het doel willen wij realiseren door middel van:

 • de interdisciplinaire samenwerking met de 1e en 2e lijnszorg in de regio en Welzijn Vianen te verbeteren en te waarborgen;
 • het versterken van de samenwerkingsverbanden zoals Wel Thuis Vianen, De Hoogstraat, UMCU, St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Diaconessen ziekenhuis in Utrecht en lidmaatschap van het MNNU (Multi NAH Netwerk Utrecht);
 • s.m. met de cliënt vaststellen van de te behalen doelen en het opstellen van een behandelplan;
 • het betrekken van de mantelzorger in het behandeltraject;
 • een voortdurende afstemming met alle betrokken zorgverleners over de voortgang van het behandelplan;
 • aandacht voor het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • het 1x per jaar organiseren van een multidisciplinaire bijeenkomst op inhoudelijk niveau en om te netwerken.

 Disciplines
Op dit moment zijn de volgende disciplines in het NAH-Netwerk vertegenwoordigd:

 • Ambulante begeleiding
 • Ergotherapie
 • Geriatrie Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Neurologie verpleegkunde
 • Wijkverpleging

Zorgprofessionals en inwoners kunnen bij het NAH-Netwerk terecht voor (door)verwijzing, informatie, voorlichting, advies en ondersteuning voor de lichamelijke en fysieke gevolgen en de impact van NAH op het dagelijks leven.

De via de mail ontvangen aanvragen worden in 1e instantie door de neurologie verpleegkundige gelezen en zij kijkt vervolgens of het een (door)verwijzing is voor de 1e of 2e lijnszorg of een aanvraag voor ambulante begeleiding.

Naar aanleiding van een aanvraag voor (door)verwijzing voor de 1e en of de 2e lijnszorg zal de neurologie verpleegkundige eerst een intakegesprek voeren met de cliënt. Vervolgens zal de neurologie verpleegkundige alle domeinen op zowel fysiek, cognitief, emotioneel, communicatie en sociaal functioneren in kaart brengen en worden in overleg met de cliënt doelen gesteld. Er wordt gekeken welke disciplines daarbij noodzakelijk zijn en iedere discipline start, op zijn/haar vakgebied,  vervolgens de behandeling. Er zal voortdurend afstemming plaats vinden tussen de betrokken zorgverleners. Dit vindt plaats middels Siilo en/of fysiek overleg.

Uiteraard blijft het ook mogelijk om (door)verwijzingen rechtstreeks te sturen naar een andere behandelaar binnen of buiten het NAH-Netwerk Vianen.

Contactgegevens
U kunt contact opnemen met het NAH-Netwerk Vianen door een bericht te sturen naar NAHnetwerkvianen@gmail.com en wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

NAH-Netwerk Vianen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *